آدرس:

شهرک صنعتی شهید سلیمی / خیابان سی متری سوم / بیست مرتری بیستم / قطعه دوم

تلفن تماس:

۰۴۱۳۴۳۲۹۰۷۶

فکس: ۰۴۱۳۴۳۲۹۰۷۷

ایمیل: zka.mdf@gmail.com